Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

Benævnelser for sælger og kunde”

StormSystems ApS
Møllesøvej 11 – 9280 Storvorde
CVR 30513215
TLF. 31322020
Mail: stormsystems@live.dk

 

Benævnelsen »sælger« dækker StormSystems ApS, og benævnelsen »køber« dækker kunden.

  • TILBUD

 

Tilbud fra sælgeren er bindene i 14 dage fra tilbuddets dato at regne. Tilbuddet er betinget af, at:

  • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
  • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
  • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

 

  • KØB

Alle aftaler indgås på dansk. Det er muligt at aftaler indgås på engelsk, tysk, norsk eller svensk efter aftale og bekræftelse fra sælgeren.

Der er ikke indgået nogen købsaftale med sælger, før du har modtaget en ordrebekræftelse eller skriftlig aftale via mail som acceptere ordren.

 

  • PRISER OG VARELAGER

Alle oplyste priser er eksklusiv moms og i danske kroner, hvor intet andet er nævnt. Priserne er dagspriser og kan uden varsel ændres.

Produktpriser indeholder ikke fragt- og monteringsomkostninger eller anden form for installation af produktet.

Der tages forbehold for tryk-/tastefejl, prisfejl samt for udsolgte og udgåede varer.

 

  • BESTILLING

Almindeligvis bestilles varer og ydelser ved henvendelse via mail eller telefon eller ved direkte besøg hos en forhandler af mærket. Så snart vi har registreret og behandlet din bestilling, vil der blive fremsendt en ordrebekræftelse eller mail til dig, samt en estimeret leveringsdato.

 

  • STØRRE PROJEKTER

StormSystems ApS er vant til at arbejde med større projekter og udfører samt rådgive på området så installationerne overholder de gældende retningslinjer og lovkrav for produkterne.

Ved større projekter hvor bygherrerådgiver, herunder ingeniør eller arkitekter, har udarbejdet et tilstrækkelig fyldestgørende udbudsmateriale, vil der være mulighed for indgåelse af kontrakt med henvisninger til AB18.

 

  • AFBESTILLING

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet ordre, bør det som udgangspunkt ske ved at fremsende en e-mail med emnet “Afbestilling” til stormsystems@live.dk. Her skal den originale ordrebekræftelse vedhæftes i mailen for hurtig reference.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. post, kan denne returneres til afsender med teksten “Afbestilling” skrevet på ordren. Afbestilling bør ske hurtigst muligt for ikke at risikere, at ordren allerede er afsendt eller på anden måde sat i produktion. Flere af vores leverandører producerer varer på bestillinger, så det er derfor vigtigt, at din afbestilling modtages så hurtig som muligt, hvis vi skal kunne nå at standse din ordre uden omkostninger for dig som køber. 

Afbestilling kan ske uden omkostninger for køber, såfremt sælger har modtaget afbestillingen inden 2 hverdage efter udstedelse af ordrebekræftelse.

Afbestilling vil kunne accepteres af sælger såfremt afbestillingen modtages inden for perioden, som er 2 dage efter udstedelse af ordrebekræftelse og frem til 3 uger før levering.  Køber vil blive opkrævet et afbestillingsgebyr på 20{c43be0fe9999e25b586efc85494c0ce3268294a0b474df147e3114dd6c2914b4} af den samlet ordre.

Hvis en ordre indeholder specialfremstillede varer, som er under produktion eller færdigproduceret, vil afbestilling af disse varer ikke blive accepteret.

Afbestilling kan først betragtes som gennemført, når du modtager en bekræftelse herpå fra sælger.

 

  • BETALING

På www.stormsystems.dk kan der betales med Visa/Dankort, JCB 3D-secure, Maestro 3D-secure, MasterCard 3D-secure, Visa 3D-secure, Visa Electron 3D-secure.

Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelse eller faktura. Hvis varerne skal leveres eller monteres af vores montører, vil der være mulighed for at betale via bankoverførsel på faktura.

Varerne på ordrebekræftelse eller faktura forbliver sælgers ejendom indtil det fulde fakturabeløb er registreret betalt, også selvom varen er leveret på købers adresse.

Hvis Køber ikke indbetaler i tide – Som beskrevet i betalingsbetingelserne på kontrakten/ordren – Er Leverandøren berettiget til at opkræve rentebeløb, på 2,5 {c43be0fe9999e25b586efc85494c0ce3268294a0b474df147e3114dd6c2914b4} af det samlede beløb pr. Startmåned efter forfaldsdato. Hvis Køber undlader at foretage betaling i rette tid, er Leverandøren efter eget skøn berettiget til at opsige aftalen skriftligt, og fra Køber at kræve erstatning for tabet, som Leverandøren har lidt. Skadeserstatning kan ikke overstige værdien af den del af udbuddet, der endnu ikke er betalt, plus renter for perioden med forsinket betaling.

Med mindre andet er specifikt aftalt og godkendt skriftligt af Leverandøren, er betalingsbetingelserne: 8 dage netto fra datoen for leverandørens faktura.

Fakturaer vil kun blive sendt via e-mail. I tilfælde af at Køber ønsker at modtage en kopi af faktura, kan dette arrangeres ved henvendelse mod et gebyr på 190 DKK pr. Faktura.

 

  • LEVERING OG MONTERING

Med mindre andet er aftalt, fremgår den estimerede leveringstid af ordrebekræftelsen.

Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure.

Hvis der er aftalt med køber, at dele af en ordre eller hele ordren leveres inden, der er betalt for varerne, er køber forpligtet til at have tegnet en gældende forsikring, som sikre sælger sine værdier, indtil det leverede er betalt.

Hvis forsinkelsen i leveringen skyldes force majeure, andre tilfælde af fritagelse eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, der er rimeligt efter omstændighederne. Følgende skal betragtes som tilfælde af force majeure, hvis de intervenerer efter kontraktens oprettelse og hæmmer eller ændrer dens præstationer: industrielle tvister og andre omstændigheder (f.eks. Brand, mobilisering, rekvisition, embargo, valutarestriktioner, opstand, krig, mangel på transport, generel mangel på materiale og begrænsning i brugen af strøm), når sådanne andre omstændigheder er uden for parternes kontrol (force majeure).

Såfremt leveringstidspunktet accepteret i kontrakten som en omtrentlig tid, har hver af parterne ret til at kræve en skriftlig aftale på en fast leveringsdato efter en periode på to tredjedele af denne tid. Hvis kontrakten ikke indeholder en bestemt leveringstid, har hver af parterne ret til efter 6 måneders varighed fra modtagelse af ordrebekræftelsen at kræve en skriftlig aftale på en fast leveringsdato.

Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der gælder på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået.

Hvis levering er foretaget før betaling af hele det beløb der skal betales iht. kontrakten/ordren forbliver varerne sælgerens ejendom, indtil den fulde betaling er foretaget.

Udkast eller omsætningspapirer betragtes ikke som fuld betaling, før fuld og endelig afregning er foretaget. I mellemtiden forbliver leverede varer leverandørens ejendom.

Alle vores pejse er af højeste kvalitet og produceres efter kundens ønsker. En normal leveringstid er derfor 4-6uger fra modtagelse af ordrebekræftelse. Den beskrevne leveringsdato på fakturaen skal ses som en estimeret leveringstid for varen.

Vægten, dimensioner, kapaciteter og andre data i kataloger, prospekter, cirkulærer, reklamer, illustreret materiale og prislister udgør en omtrentlig vejledning og er derfor ikke bindende data.

Det er købers pligt at sikre at transportvejen til leveringsadressen kan ske med en lastbil, og at adgangsvejen fra kantsten til huset har et tilstrækkelig fast og sikkert underlag og transportrum, således at varerne sikkert kan bringes til huset med sækkevogn eller lignende transportredskaber. Eventuelle ekstraomkostninger som følge af købers modtagerforhold betales af køber, herunder i tilfælde af forgæves kørsel og lignende.

Ansvaret for de leverede varer overgår til køber ved leveringen.

Levering anses som værende rettidig op til 2 uger efter aftalt leveringstermin. Hvis der er tale om specialvarer, vil rettidig levering være op til 2 uger efter aftalt leveringstermin. Hvis levering er udskudt på grund af force majeure, er der ikke tale om forsinkelse.

Hvis montering er aftalt, og det fra sælgers side vurderes, at arbejdet ikke bør udføres på den aftalte dag pga. vejret eller person sikkerhed, vil dette ikke blive betragtet som forsinkelse. Sælger er ikke erstatningsansvarlig som følge af at køber har taget fri fra arbejdet, eller på anden måde lider driftstab som følge heraf. 

Såfremt det er aftalt, at sælger forestår montering, er det købers ansvar, at produktet lovligt kan monteres på det af køber anviste sted. Tilladelse til installation samt efterfølgende godkendelse fra offentlige myndigheder eller private påhviler køber, og er sælger uvedkommende. Der er ikke fra sælgers side forpligtelse til at undersøge om aftrækket er egnet og lovlig, herunder at skorstenstræk osv. er tilstrækkeligt. 

Der gøres samtidig opmærksom på, at sælger/montør ved monteringen ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for mangler/fejl ved de bestående bygningsindretninger samt eventuelle skader, som måtte opstå i forbindelse med monteringen/tilslutningen af pejs/aftræk, herunder eventuelt løs Leca i muret skorsten med Isokern, skjulte el-installationer, vand-installationer og eventuelle sætningsrevner i murværk under og efter montering. Ved opsætning af eksempelvis aftræk er sælger uden ansvar for ikke synlige bygningskonstruktioner, som kan hindre lovlig opsætning. Evt. reetablering som følge af disse forekomster er købers ansvar.

Flade tage (built up) skal ved montering være tørre, og konstrueret på en sådan måde, at der ikke konstant kan stå vand, hvor aftrækket kommer op. Ved tage, som fortsat er omfattet af tagfabrikantens garanti, opfordres køber til at tage kontakt til tagfabrikanten med henblik på at bevare garantien. Ved montering kan forekomme støvgener, hvorfor afdækning tilrådes.

Sælger tager forbehold for farve og kvalitet ved ændring af kundens eksisterende installationsforhold (mørtel, træværk etc.)

 

  • LEVERING, FRAGTSKADER & GARANTI

Ved levering:

Tjek omgående om pakken har synlige skader.

Husk at kontrollere dine varer omgående. Ved transportskade skal det noteres på fragtbrevet. Behold en kopi som dokumentation og send skriftlig information om skaden til sælger hurtigst muligt.

 

Tjek inden 24 timer om pakken har skjulte skader

Husk at kontrollere dine varer grundigt (pak dem ud) inden 24 timer. Skjulte transportskader skal meldes skriftligt til transportfirmaet og sælger senest 24 timer efter varemodtagelse ellers bortfalder muligheden for erstatning. Skulle der imod forventning være synlige fejl eller skader, må produktet ikke tages i brug uden en skriftlig bekræftelse fra sælger. Hvis produktet tages i brug uden denne bekræftelse, anses produktet som godkendt, og det vil ikke længere være muligt at reklamere produktet.

Hvis sælgeren kan acceptere kravet efter at have set delen, vil en ny del blive erstattet og fragtet uden beregning for køberen. Montering af delen og omkostning heraf er ikke dækket af sælgeren medmindre andet aftales. 

Hvis sælgeren ikke kan acceptere kravet efter at have set delen, vil videreforsendelse til køber finde sted for købers risiko og konto, og omkostningerne i forbindelse med en afhjælpning debiteres køber.

Leverandørens erstatningsansvar gælder kun for mangler, der fremgår af de driftsbetingelser, der er fastsat i ordren og under korrekt brug. Det omfatter ikke mangler på grund af årsager, der opstår efter risikoen for leveringen er gået i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser. Det dækker især ikke mangler som følge af køberens uagtsomme håndtering, ukorrekt montering, fejlbehæftet vedligeholdelse eller ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer foretaget ukorrekt af køber eller forårsaget af normal forringelse og slid.

En erstatning kan kun finde sted hvis den originale kvittering kan fremvises (Faktura, Ordre, Tilbud).

Nye erstattende komponenter eller installation heraf, forlænger ikke produktets garantiperiode.

Tilsvarende, leverandørens erstatningsansvar gælder ikke for mangler der skyldes materiale, der leveres, eller af et design/ konstruktion, der er fastsat af Køber (direkte eller indirekte).

StormSystems ApS-produkter: Leverandørens ansvar for mangelfuldt materiale og / eller fejlbehæftet håndværk er gyldigt i en periode på maksimalt 24 måneder fra datoen for levering af pejsen eller pejsens komponenter, oplyst i fremsendte ordrebekræftelse. Leverandørens ansvar er kun gyldigt, forudsat at pejsen eller de pågældende dele opretholdes i henhold til Stormsystems ApS medfølgende vedligeholds instruktioner og ægte reservedele anvendes.

Garantien ydes til fordel for den oprindelige Køber, og kan ikke overføres til andre Købere, hvis Pejsen eller boligen hvor pejsen er installeret sælges. Ligeledes gælder garantien kun i landet hvor produktet er blevet solgt.

Garanti kan kun benyttes i garanti perioden.

Konstruktionen af et Bellfires produkt er dækket i en periode af 10 (ti) år fra produktions dato. Garantien dækker konstruktion og / eller materiale fejl.

For andre dele af varen dækker lignende garanti i 1 (et) år fra produktionsdato.

For brugs / slid – dele såsom glas, pakningssnor, termoelement og pilotlys, interiører og dekorations i forbrændingskammeret, er en lignende garanti gældende indtil første optænding af pejsen.

For andre mærker end Bellfires er det producenten som kan vælge at udstede garanti på deres produkter. Køber kan som regel se på producenternes hjemmeside, hvilken garanti der er på deres produkter. Dette kan også oplyses ved henvendelse til sælger.

Køber mister retten til at påberåbe sig mangler (manglende overensstemmelse med varerne), hvis han ikke giver sælger meddelelse herom umiddelbart efter konstateringen af manglerne og senest inden for henholdsvis 12 måneder jf. Stk. 3.9.

 Reparationer udført under garantibetingelser vil blive foretaget pro rata. Omkostningerne til disse garantireparationer er opdelt mellem køber og leverandør og bestemmes fra sag til sag afhængigt af systemets alder, tidspunktet for fejl og vedligeholdelsesforhold.

 

  • FORSENDELSESOMKOSTNINGER

Omkostninger forbundet med levering til en af købers angivet adresses, betales af køber til enhver tids gældende fragtpriser.

 

  • SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Varen sendes retur til butikkens adresse.

Bemærk – vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk altid at sende varen tilbage i original og forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse.

Når vi har registreret de returnerede varer, og gennemgået dem for at sikre at de overholder bestemmelserne for returvare, bliver beløbet tilbagebetalt på din bankkonto.

 

  • REKLAMATIONSRET

Køber har reklamationsret i henhold til købelovens almindelige regler.

På alle produkter ydes der den køberetlige 24 måneders reklamationsret, som skal rettes direkte til sælger. 

 

Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Der skal reklameres inden for rimelig tid, efter fejlen eller manglen ved varen er opdaget.

Er du forbruger og ønsker at klage over dit køb, bedes du rette henvendelse til os pr. telefon eller e-mail. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning sammen med dig, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning. Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Se www.forbrug.dk

 

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ODR, hvis du vil klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med en bopæl i et andet EU-land end Danmark. Hvis du klager, skal du angive vores e-mailadresse: stormsystems@live.dk

 

 

  • TVISTER

Eventuelle tvister løses ved dansk domstol udpeget af sælger.

 

  • BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Når du handler med sælger, skal du som minimum oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige, for at vi kan gennemføre din konkrete bestilling.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand. Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

  • OM ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN

Statistik:

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender den. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider der besøges mest, og hvilke browsere der anvendes. Vi bruger Google Analytics til dette formål. 

Vores hjemmeside registrerer al trafik uden at registrere personlige oplysninger. Dette gøres, for at vi kan optimere vores web-service.

Ved køb på hjemmesiden accepterer du at modtage en anmeldelsesmail efter afsendelsen af ordren.

COOKIES 

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. en webshop) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men udelukkende oplysninger til brug for indkøbskurven. En cookie er således en meget lille tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra, men så vil du opleve at mange websider ikke fungerer korrekt. På stormsystems.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter samt ikke mindst at skabe større brugervenlighed.

Følgende cookies anvendes på hjemmesiden:

userData – husker kundens adresseoplysninger.

  • site_language_http_host – husker url’en for hjemmesiden.
  • userLoginStartPage – husker kundes returadresse efter login.
  • loginID – husker unikt ID for login-gruppen.
  • tempOrderID – husker reference til kurvens indhold. Udløber når ordren er afsluttet eller browseren lukkes
  • pageToReturnTo – husker den side der skal returneres til ved login
  • basketTotalItems – husker antal varer i kurven
  • Google Analytics – Sporing af anonym brugeradfærd
  • For alle cookies gælder at de udløber når browseren lukkes.